Gwarancja i Zwrot

REKLAMACJA/ZWROT TOWARU ZAKUPIONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM PAGAT 

REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Firma PAGAT odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem gwarancji producenta od dnia wydania Produktu Klientowi.

2. Reklamacje można składać w następujący sposób:

– mailowo – biuro@pagat.com.pl
– listownie – adres siedziby firmy FUH PAGAT
– osobiście w siedzibie Sprzedawcy
– w inny sposób zapewniający dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedającego.
 
3. Reklamacja pisemna powinna zawierać:

– imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
– numer zamówienia;
– oznaczenie reklamowanego Produktu wraz z datą jego zakupu;
– numer konta bankowego Klienta;
– przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
– określenie roszczenia;
– podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.
 
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem ich zakupu do Sprzedawcy i opisem reklamacji.

6. Sposób opakowania i przewozu towarów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje inne dostępne towary do wyboru.

8. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

9. Jeżeli Produkt nabyty przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

10. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 30 dni – uważa się, że uznał je za uzasadnione.

11. Jeżeli Konsument z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

12. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

1. W przypadku gdy kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, a jeżeli Produkt lub Produkty były dostarczane partiami lub w częściach termin ten liczony jest od daty otrzymania ostatniej partii lub części Produktu lub Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2.Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku zwrotu Produktu , Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego (zwróconego) przez Konsumenta , dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty. Zwrot zapłaty zostanie dokonany w taki sam sposób jakiego użył Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

5. Procedura zwrotu dotyczy tylko Produktu , który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykłe zużycie. Sposób opakowania i przewozu zwracanego Produktu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.